"Kung hindi ka gagawa ng kalokohan habang bata ka pa, Wala kang maa-alalang nakakatawa pag matanda ka na!"